Voorwaarden

Voorwaarden caravanstalling:

De ondergetekenden:

zijn overeengekomen (de contact persoon namens verhuurder) dat verhuurder aan huurder een plaats ter beschikking stelt in een van de loodsen gelegen achter de percelen van Kopstukken 56 te Mussel, welke loodsen toegankelijk zijn via nr 56, voor de stalling van een:

caravan              vouwwagen              boot                      auto               camper

merk:………………………………………….              Lengte: …………………………….

kenteken: …………………

(maximaal 12 maanden) welk bedrag bij de aanvang van de stalling in het geheel dient te worden voldaan en overigens onder de volgende bedingen:

  1. Het risico dat schade aan het gestalde object ontstaat(waaronder begrepen de schade sub 2 bedoeld) is geheel voor rekening van huurder (verhuurder sluit elke aansprakelijkheid dienaangaande uit) en huurder vrijwaart verhuurder voor elke aansprakelijkheid die uit de stalling van zijn object (direct of indirect) mocht voortvloeien.
  2. Huurder dient zelf voor behoorlijke verzekering van het door hem ter stalling aangeboden object zorg te dragen voor schade ten gevolge van bijvoorbeeld brand, storm of welke ander oorzaak ook.
  3. Het is niet toegestaan dat zich in het gestalde object gasflessen bevinden .
  4. Het voortijdig ophalen van het gestalde object geeft geen recht op restitutie van een deel van de huurprijs.
  5. Gemelde huurprijs is vastgesteld op basis van één maal brengen en halen van het object per seizoen
  6. Voor het gestalde object buiten, gelden dezelfde voorwaarden zoals eerder vermeld.
  7. Indien u in overweging neemt om bij ons niet weer in de stalling te komen, moet u dat voor de 15e augustus aan (contactpersoon) melden.

Bij niet vroegtijdig afmelden gaat het contract stilzwijgend door, dit betekent dat u alsnog het stallingsbedrag aan ons moet voldoen.

  1. Het telefonisch contact voor het ophalen of het terugbrengen van het gestalde object dient te geschieden 2 à 3 dagen van tevoren met contactpersoon, brengen en halen op woensdag tussen 19 en 20 uur en zaterdags tussen 10 en 12 uur.

 

 Getekend in tweevoud te ……………………….. op ……………………………………..

 

Huurder                                                              Verhuurder of

Contactpersoon namens deze